rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Kiseljov, V.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2020 (1)

Last issue
PDF format

Kiseljov, V. Vladimír Kiseljov - avtor grafiky iz pokryvnoj stranice (in English: Vladimir Kiseljov - author of the graphics on the cover) in: Slovjani.info, 2020, 5(1), page 51. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Vladimír Kiseljov jest češsky artist v oblasti živopisa i nastěnnogo živopisa, performancije, scenograf, režiser. Sotvoril i dal ime novomu artističnomu stilu sinestetizm, v ktorom tvori. Žive i rabotaje v Pragě.

ključne slova: sinestetizm; živopis; nastěnny živopis; hudožstvena perfomancija; dizajn; scenografija; film

summary: Vladimír Kiseljov is a Czech interdisciplinary artist in the fields of painting and mural painting, art performance, design, scenography and film. He created and named his own complex artistic direction called synesthetics. He lives and works in Prague.

keywords: synestetism; painting; mural painting; art performance; design; scenography; film

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)