Skočiti na glavno sodrženje

Pravopisanje medžuslovjanskogo języka

Englijsko nazvanje:

Orthography of the Interslavic language

Avtor:

drs. Jan van Steenbergen

Izdanje:

2017 (1)

Rezjume:

Mezislovanský jazyk se zásadně liší od ostatních jazyků, a to jak přirozených, tak i umělých, protože spočívá spíše v rozsahu možností než ve stanoveném souboru pravidel. Oficiální pravopis se zdá být mimo dosah, jelikož to odporuje samotné podstatě jazyka. Ale tam kde standardizace selhává, mohla by uspět systematizace. Nejlepším způsobem, jak zajistit potřebnou flexibilitu, je prototypový pravopis, který se skládá ze základní abecedy a přídavné sady volitelných znaků.

Rezjume (Englijsky):

The Interslavic language differs fundamentally from other languages, both natural and artificial, in that it consists of ranges of possibilies rather than a fixed set of rules. An official orthography seems out of reach, as it would go against the very nature of the language. But where standardisation fails, systematisation might succeed. The best way to ensure the necessary flexibility is a prototype orthography, consisting of a basic alphabet and an additional set of optional characters.

Ključne slova:

medžuslovjansky; pravopisanje; ortografija; latinica; kirilica

Ključne slova (Englijsky):

Interslavic; orthography; Latin script; Cyrillic script