rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Novokmet, R.%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2018 (1)

Last issue
PDF format

Novokmet, R. Četvrto slovjansko proglašenje (in English: Fourth Slavic memorandum) in: Slovjani.info, 2018, 3(1), pages 76-81. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Četvrto proglašenje Slovjanskoj unie International za status Lužičskyh Srbov ne kako nacijonalna menšina ale kako samostojny narod.

ključne slova: Slavic union International; Lužičski Srbi; nacijonalna menšina; samostojny narod

summary: Fourth memorandum of the Slavic union International about the status of Lusatian Serbs in Germany not as a national minority but as an independent nation.

keywords: Slavic union International; Lusatian Serbs; national minority; independent nation

2017 (2)

Last issue
PDF format

Novokmet, R. Prva slovjanska proklamacija k slovjanskym govornikam i drugym ljudjam (in English: First Slavic Proclamation to the Slavic speakers and other people) in: Slovjani.info, 2017, 2(2), pages 58-62. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Članok govori o ideji modernyh medžunarodnyh slovjanskyh aktivnostjah po vzoru podobnyh medžunarodnyh organizacij iz oblasti neslovjanskyh jezykov.

ključne slova: Slovjanska unija; medžunarodne aktivnosti

summary: The article discusses the idea of modern international Slavic activities based on patterns of similar international organizations in the area of non-Slavic languages.

keywords: Slavic Union; International activities

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)