rezultat poiskanja (search results)

parametry poiskanja: avtor = %Carpow, G%, nazvanje = %, rezjume = %, kljucno = %, od = 2016, do = 2999

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (1)

Last issue
PDF format

Carpow, G, Gasparyan, R. Požičkóva i zvųkorędna otęžkě vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka (in English: Borrowing and phonologic problems within interslavic language construction process) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 13-36. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [https://slovjani.info].

rezjume: Članek-òv ïmá izučenije kriterijov oblübenostï tvornyh jazykov i otvori něktory iz nih v råbotji. V ovomu članku ïmá něktory dokazy potrěbnostï znïženä ličby ïnozemnyh slověs vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka. Tvorca privođat alĝoriŧm dlä ustanovanä zdroja novyh neoloĝizmov zavodimyh v jazyk-òt. Tvorca probat maksimizovati ïndeksy gomonimstva i alofonstva i dostati potrěbnyǐ i dostatočnyǐ dlä jazyka sbor fonem, sojodnošat alofony i fonemy v råzvojennomu jazyku i soråvnat råzličny možnostï sodòržanä jazykóvoji azbuky.

ključne slova: zvųčnistvo; međuslověnskyǐ; jazyk; slověny; novoslověnskyǐ; požitek; zvųkoręd; azbuka

summary: This article provides an investigation of constructed language popularity criteria and reveals some of them in the paper. In this article, some proofs are provided for foreign words amount reduction necessity within interslavic language construction process. Authors devise an algorithm for determining the source for a new neologism being brought into the language. Authors try to maximize indexes of homonymy and allophony, while identifying a necessary and sufficient amount of phonemes for the language, relating allophones and phonemes of the language being constructed and comparing different possibilities of language alphabet content.

keywords: phonology; Interslavic; language; Slavic; Neoslavonic; borrowing; vowel; consonant; alphabet

novo poiskanje (new search)

avtor (author)
nazvanje (title)
rezjume (summary)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)