rezultat poiskanja

parametry poiskanja:  avtor = %, nazvanje = %, abstrakt = %, kljucno = %, od = 2019, do = 2019

(novo poiskanje jest na na koncu tutoj stranice)

2019 (1)


HTML format
PDF format

Lazarev, A. Medžuslovjansky jezyk kako instrument rovnodrženogo razvitja slovjanskogo světa (in English: Interslavic language as an instrument of sustainable development of the Slavic world) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 1-7. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tekst govori o globalnom i zonalnom učinku kvaliteta komunikačnogo orudja. Častečno, diskutuje se rolja umětnogo medžuslovjanskogo jezyka do tvorjenja slovjanskogo lingvističnogo obraza rovno kako kulturne, historične, filosofične i socijalne pogledy tutogo procesa. Tutoj kvalitet rěšaje efektivnost vezov ne toliko medžunarodnyh otnošenj, ale i medžu socijalnymi urovnjami slovjanskogo světa. Specijalno vnimanje jest posvečeno problemu formovanja kreativnoj črědy ovladajučej tutoj instrument komunikacije, ktory jest moguči davati směry razvitja slovjanskogo světa.

ključne slova: medžuslovjansky umětny jezyk; rovnodrženy razvoj; slovjansky svět; jezykova mapa světa; socijolingvistika; elitologija; socijalna stratifikacija; kvalitet interakcij; dom bytja; kreativna elita

summary: The article discusses the impact of the quality of communication tools on both global and zonal sustainable development. In particular, the role of the constructed interslavic language in creating the Slavic linguistic picture of the world is examined, as well as the cultural, historical, philosophical and social aspects of this process. This quality determines the effectiveness of interaction not only in interethnic relations, but also between social strata in the Slavic world. Special attention is devoted to the formation of a creative class that owns this communication tool and is able to determine the development vectors of the Slavic world.

keywords: interslavic constructed language; sustainable development; Slavic world; house of being; sociolinguistics; elitology; social stratification; quality of interaction; creative class

Lombino, R. Medžuslovjansky język v žiťju češskogo nevidęćego studenta, pųtovatelja i ljubitelja językov (in English: Interslavic language in the life of a Czech blind student, traveler and lover of languages) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 8-12. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tekst sę odnosi k kontaktu jegovogo avtora s medžuslovjanskym językom. Avtor v njem opisuje rolju medžuslovjanskogo języka v svojem žiťju i podrobno råzkazyvaje o tom, kako jest k medžuslovjanskomu języku prišel, kako jego vidi, kako sòråbotaje na jegovom råzvoju i kako jego koristi v praktikě. Na koncu članka prědlagaje několiko svojih myslij na temu podhoda k medžuslovjanskomu języku kako univerzalnogo srědstva komunikacije medžu členami slovjanskyh narodov.

ključne slova: medžuslovjansky język; slovjanske języky; języčna praktika; komunikacija medžu slovjanami; Braille; pųtovańje; Slovjanska Unija

summary: The text deals with the contact of its author with the Interslavic language. The author describes the role of Interslavic in his life and describes in detail how he got to Interslavic, how he sees it, how he participates in its development and uses it in practice. At the end of the article, he presents some ideas on Interslavic as a universal communication tool among people of the Slavic nations.

keywords: Interslavic language; Slavic languages; language practice; communication tool between Slavs; Braille; travelling; Slavic Union

Carpow, G, Gasparyan, R. Požičkóva i zvųkorędna otęžkě vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka (in English: Borrowing and phonologic problems within interslavic language construction process) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 13-36. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Članek-òv ïmá izučenije kriterijov oblübenostï tvornyh jazykov i otvori něktory iz nih v råbotji. V ovomu članku ïmá něktory dokazy potrěbnostï znïženä ličby ïnozemnyh slověs vųtrě proběgu búdovanä međuslověnskoga jazyka. Tvorca privođat alĝoriŧm dlä ustanovanä zdroja novyh neoloĝizmov zavodimyh v jazyk-òt. Tvorca probat maksimizovati ïndeksy gomonimstva i alofonstva i dostati potrěbnyǐ i dostatočnyǐ dlä jazyka sbor fonem, sojodnošat alofony i fonemy v råzvojennomu jazyku i soråvnat råzličny možnostï sodòržanä jazykóvoji azbuky.

ključne slova: zvųčnistvo; međuslověnskyǐ; jazyk; slověny; novoslověnskyǐ; požitek; zvųkoręd; azbuka

summary: This article provides an investigation of constructed language popularity criteria and reveals some of them in the paper. In this article, some proofs are provided for foreign words amount reduction necessity within interslavic language construction process. Authors devise an algorithm for determining the source for a new neologism being brought into the language. Authors try to maximize indexes of homonymy and allophony, while identifying a necessary and sufficient amount of phonemes for the language, relating allophones and phonemes of the language being constructed and comparing different possibilities of language alphabet content.

keywords: phonology; Interslavic; language; Slavic; Neoslavonic; borrowing; vowel; consonant; alphabet

Kotlyar, Y. Faktor jezyka u mentaliteta nasěljenja južnoj Ukrajiny (in English: The language factor in the mentality of the Southern Ukraine population) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 37-43. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: V tekstu se piše o osnovnyh faktorah formovanja južnoukrajinskogo mentaliteta. Jedin iz najvažnějših faktorov jest faktor jezyka. Narodna mentalnost imaje funkciju historičnoj paměti i davaje narodu jegovy identitet i etničnu svědomost. ukrajinsku državu formovalo sělsko nasěljenje i jegova starodavna zemjeděljska kultura.

ključne slova: mentalitet; jezyk; nasěljenje; sěljanstvo; revolucija; južna Ukrajina

summary: The article deals with the primary factors of the Southern Ukraine mentality formation. Mentality is a national type of world attitude based on linguistic images and symbols (often subconscious) that determine stereotypes of behavior, psychological reactions, the evaluation of certain events or individuals, and the attitude towards the surrounding reality. One of the most significant factors influencing the mentality formation of the Sou-thern Ukraine population is the linguistic factor. The distinction of languages me-ans, first of all, the difference between worldviews. National mentality fulfills the functions of historical memory and allows the people preserving identity and ethnic self-consciousness. The rural population that kept the ancient agricultural traditions, the outlook of ancestors-rebels and defenders of the Fatherland had chances to rebuild the independent Ukrainian state based on its social ideal (land, freedom, individual economy, and cultural traditions). For that case, the peasantry of the South of Ukraine, which has accumulated in itself the most characteristic features of the ancient Ukrainian (life in the steppe, love for religion, and rejection of any power except its own), is indicative.

keywords: mentality; language; population; peasantry; revolution; Southern Ukraine

Lozko, H. Aktualizacija etničnyh religij u slovjanov v XX – XXI stolětjah (in English: The topicality of Ethnic Religions in the Slavs in the ХХ - ХХІ Century) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 44-52. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tekst piše o dviženji revitalizacije avtochtonyh tradicij v věku globalizacije XX i XXI stolětij kako etnoreligijozna renesancija. Kratko se piše o historiji rodnoj věry Slovjanov, ktora kontrastuje s različnymi sinkretičnymi kultami New Age. Glavna orijentacija jest do ukrajinskoj kultury i historije.

ključne slova: tradicijonalizm; etnoreligija; rodna věra; poganstvo; Orden Boga Solnca; Volodymyr Šajan; neoreligije

summary: There was a natural movement of revival of native autochthonous traditions among the intellectuals of many European countries in the globalization period of the XX - XXI centuries. Representatives of this movement believe that self-preservation of national identities is possible only through native religious cultures created by natives and not imposed by world missionaries. In the religious philosophy branch, such movements are called "ethno-religious renaissance" or the revival of the native faith, and religions themselves are "ethno-religions", native faith, old faith or heathenism. We provide a brief historical overview of the main directions of revival of the native faith of the Slavs, introduce with its prominent representatives. We disclose the complex worldviews, legal and ethical conflicts that arise among the faithful in the modern world. Globalization is actually absorbing and neutralizing traditions. In contrast to traditionalism, it creates numerous surrogate forms of neo-religions, pseudo-religions, syncretic cults called New Age that distract people from their true native. The main focus of the author is on the Slavic and in particular on the Ukrainian historical and cultural material.

keywords: traditionalism; ethnoreligion; native faith; heathenism; The Knightly Order of the Sun God; Volodymyr Shaian; neoreligion

Dokoupil. M. Slovjanski bogi (in English: Slavic gods) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 53-55. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tutoj članok hoče prinesti lučše znanje o slovjanskyh bogah v kontekstu indoevropejskyh bogov i mitov prědhristijanskoj ery. Piše o vsih poznanyh prirodnyh bogah i vezah medžu njimi.

ključne slova: slovjanski bogi; Perun; bogi i mity

summary: This article seeks to raise awareness of the Slavic gods in the context of the Indo-European gods and myths of the pre-Christian era. It lists all found natural deities and relationships between them.

keywords: Slavic gods; Perun; gods and myths

Merunka, V. Medžuslovjanske podtexty do filma Kolovana ptica (in English: Interslavic subtitles for the movie Painted Bird) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 56-62. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tekst članka sut podteksty do filma Kolorovana ptica (direktor i režiser Václav Marhoul, 2019) prěložene do medžuslovjanskogo jezyka.

ključne slova: Kolorovana Ptica (film Václava Marhoula, 2019); podteksty filma; medžuslovjansky jezyk

summary: This article contains subtitles from the film Painted Bird translated to Interslavic.

keywords: Painted Bird (movie by Václav Marhoul, 2019); subtitles; Interslavic

Ostrouchov, P., Hanák, T., Merunka, V. Pěsnja Dušo moja do filma Kolorovana ptica (in English: Movie song Oh my soul for the film Painted Bird) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 63-64. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Tekst v medžuslovjanskom jezyku i melodija pěsnje «Dušo moja» komponovane do filma Kolorovana Ptica.

ključne slova: filmova pěsnja; Kolorovana Ptica; Dušo Moja

summary: Lyrics in the interslavic language and the tune of the song «Oh my soul» composed for the film Painted Bird.

keywords: movie song; Painted Bird; Oh My Soul

Swat, M. erratum – Moderno glagoljičsko pravopisanje, in Slovjani.info, 2018, 3(2), pages 21-38 (in English: erratum – Moderno glagoljičsko pravopisanje, in Slovjani.info, 2018, 3(2), pages 21-38) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), page 65. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

Swat, M. Okrugla kursivna Glagoljica (in English: Round Cursive Glagolitic) in: Slovjani.info, 2019, 4(1), pages 66-76. ISSN 2570-7108 (print), ISSN 2570-7116 (on-line). Available from [http://slovjani.info].

rezjume: Avtor prědstavja ulěpšeny sposob bystrogo, ručnogo pisanja okrugloju glagoljiceju, obgovarja problemy svezane s ručnym pisanjem glagoljiceju tutdenj i dava razvezanja, dělaje kratky prěgled glagoljičskyh bukv i jihnyh varijantov v historiji i maly prěgled vzajemnoj razumivosti srěd varijantov, vključajuči v to hrvatsku vuglastu glagoljicu i kursivnu, glagoljicu iz Bašky i okruglu glagoljicu. V koncu prědstavja glagoljičsky zapis na priměr.

ključne slova: glagoljica; ručno pisanje; kurziva; brzo pisanje; obla; okrugla; vulgasta; prisposobjenje

summary: Author presents an improved way of faster handwriting with round Glagolitic script, discusses problems connected with Glagolitic handwriting today and gives solutions, makes a short review of Glagolitic letters and their variants during the history and also a small review of mutual understandability between variants, including Croatian angular and cursive Glagolitic, Bulgarian Glagolitic from Baška and round Glagolitic. At the end gives an example of a written text.

keywords: Glagolitic script; handwriting; cursive; fast writing; round; round-shaped; angular; adaptation

novo poiskanje

avtor (author)
nazvanje (title)
abstrakt (abstract)
ključno slovo (keyword)
lěto (year) od (from) do (to)